مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج

 

سرپرست معاونت دانشگاه و مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد کرج

   
 

دکتر امیر محمودی