مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
انّا انزلناه فی لیلة القدر
انّا انزلناه فی لیلة القدر

 

 

دکتر محمدرضا بلیاد

معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما) واحد کرج

   
 

belyad110@gmail.com

شماره تماس به منظور ارسال پیام: 4733541-0930

شماره فکس: 34351252-026