باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج

 

معاون دانشگاه و رئیس مرکز

 
 

دکتر حسین ملهم

1-دکتری ژئوفیزیک الکترومغناطیس (EM)، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2-کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی، دانشگاه آزاد تهران شمال

3-کارشناسی فیزیک کاربردی ( حالت جامد )، دانشگاه آزاد کرج

آقای دکتر حسین ملهم، استادیار، دکترای ژئوفیزیک الکترومغناطیس (EM)، از سال 1394 به عنوان معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج مشغول به فعالیت می‌باشد.

رزومه علمی، پژوهشی