مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
ثبت نام دانشجو بدون آزمون در سمای کرج
ثبت نام دانشجو بدون آزمون در سمای کرج

 

سرپرست معاونت دانشگاه و مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد کرج

   
 

دکتر محمدرضا بلیاد