سرپرست جدید سمای کرج معرفی شد
سرپرست جدید سمای کرج معرفی شد
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
تجربه‏ ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه‏ ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج

 

معاون دانشگاه و رئیس مرکز

 
 

دکتر حسین ملهم

1-دکتری ژئوفیزیک الکترومغناطیس (EM)، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2-کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی، دانشگاه آزاد تهران شمال

3-کارشناسی فیزیک کاربردی ( حالت جامد )، دانشگاه آزاد کرج

آقای دکتر حسین ملهم، استادیار، دکترای ژئوفیزیک الکترومغناطیس (EM)، از سال 1394 به عنوان معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج مشغول به فعالیت می‌باشد.

رزومه علمی، پژوهشی