نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی-سما کرج
نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی-سما کرج
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما

ذیحساب و مدیر امور مالی: فاطمه امیری

حسابداران:

سمیه اسمعیلی، زهرا قنواتی

 

اهم فعالیت‌های امور مالی

 

 1. انجام وظیفه تحت نظارت معاون دانشگاه و ریاست مرکزآموزشی و فرهنگی سما
 2. نظارت و کنترل بر امور مالی آموزشکده‌ها
 3. تهیه برنامه فعالیت‌های امورمالی معاونت و آموزشکده‌ها
 4. مطالعه و بررسی آمار، داده ها و اطلاعات و گزارش‌های دریافتی امور مالی واحدهای آموزشی و فرهنگی سما در دانشگاه
 5. اعلام نظر برای رفع اشکالات و نارسائی‌های مدارک و اسناد مالی
 6. بررسی و کنترل دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمد و هزینه‌های واحدهای آموزشی و فرهنگی سما و معاونت دانشگاه
 7. بررسی ترازهای تلفیقی و صورت‌های مالی
 8. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی واحدهای آموزشی و فرهنگی
 9. همکاری با دبیر و سرپرست منطقه و حسن اجرای امور مالی معاونت دانشگاه و واحدهای آموزشی و فرهنگی
 10. تامین اعتبار هزینه‌های پرسنلی، اداری، رفاهی و پرداخت‌ها
 11. نظارت بر هزینه کردن اعتبارات طبق مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سازمان سما
 12. رسیدگی به اسناد و مدارک هزینه‌های اداری و موارد مصرفی
 13. نظارت بر ثبت اعتبارات تحصیلی در دفاتر حساب اعتبارات و تعهدات محاسباتی معین، کل و روزنامه
 14. مراقبت در حسن اجرای برنامه بودجه‌ای
 15. مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات
 16. رفع نقص از اسناد و صورتحساب‌های وام خواهی شده
 17. ارزیابی از عملکرد مالی مدارس و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سما